SECTION A
WEB
(9:00am to 11:30am) – 1107

DESIGN (12:00pm to 3:00pm) – 611
CODE (3:30pm to 6:00pm) – 1208

 

Leah
(WEB)

Kris
(DESIGN)

Paolo
(CODE)

Miguel

Alya

Mario

Wen-Chi

Yujie

Joyce

Elizabeth

Jade

Chavisa

Aakanksha

Youchun

Gina

Neeraja

Echo

SECTION B
WEB (9:00am to 11:30am) – 1202

DESIGN (12:00pm to 3:00pm) – 1107
CODE (3:30pm to 6:00pm) – 607

Lucien
(WEB)

Tuba
(DESIGN)

Andrew
(CODE)

Maria

Jason

Nana

Ting

Madison

Kevin

Milan

Srishti

Nathan

Barsha

Alyssa

Daniel

Yanbin

Chang

SECTION C
WEB (9:00am to 11:30am) – 1204B

DESIGN (12:00pm to 3:00pm) – 1202
CODE (3:30pm to 6:00pm) – 1107

 

Kabeer
(WEB)

Nyantee
(DESIGN)

Vivian
(CODE)

Juan

Kelsey

Anny

Julie

Liu

Archit

Luqi

Pilar

Rodrigo

Jun

Li

Jacqueline

Erica

Yixun

SECTION D
WEB (9:00am to 11:30am) – 603

DESIGN (12:00pm to 3:00pm) – 1204B
CODE (3:30pm to 6:00pm) – 1202

 

Karla
(WEB)

Tao
(DESIGN)

Aaron
(CODE)

Sara

Rita

Jason

Ke

Zhaohong

Chris

Sev

Yuxin

Steven

Qizhao

Varapong

Nick

Danielle

Yu

SECTION E
WEB (9:00am to 11:30am) – 1206

DESIGN (12:00pm to 3:00pm) – 603
CODE (3:30pm to 6:00pm) – 1204B

 

Erica
(WEB)

Brendan
(DESIGN)

Neil
(CODE)

Yao

Haley

Yuemei

George

Yin

Menghe

Nicolas

Jason

Yifan

Kaiwei

Jenny

Ray

Nicole

Emily

SECTION F
WEB (9:00am to 11:30am) – 1208

DESIGN (12:00pm to 3:00pm) – 1206
CODE (3:30pm to 6:00pm) – 603

 

Karl
(WEB)

Hannah
(DESIGN)

Jeana
(CODE)

Pratheek

Young

Xiaoyu

Sue

Pamela

Max

Haiyuan

Aarati

Jean

Tresson

Tripti

Lauren

Robert

Zachary

Minhye

SECTION G
WEB (9:00am to 11:30am) – 611

DESIGN (12:00pm to 3:00pm) – 1208
CODE (3:30pm to 6:00pm) – 1206

 

Dylan
(WEB)

Aya
(DESIGN)

Ziqiang
(CODE)

Yiwei

Leah

Marcus

Yan

Jungu

Dario

Yasong

Jin

Maddy

Cassie

Chanel

Ruoshui

Carla

Haewon